Kożuchów
   
Powrót-struktura organizacyjna
Powrót - programy
   
Jesteś naszym gościem
 
Aktualizacja
 
 
 
 
 
 
 
               
Moje Gadu-Gadu 2632127                     
 
 
 

Regulamin wychowanka

Domu Dziecka

w Kożuchowie

 

OBOWIĄZKI WYCHOWANKA DOMU

 1. Z apetytem zjadać to, co nam przygotowano.
 2. Wietrzyć pomieszczenia w krótkim czasie.
 3. Zakręcać wodę, wyłączać zbędne żarówki i sprzęty, oszczędzać ciepłą i zimną wodę.
 4. Usamodzielnić się możemy w momencie zdobycia zawodu.
 5. Zespół wychowawczy i Rada Domu może podjąć decyzję o wcześniejszym usamodzielnieniu się wychowanka.
 6. Obowiązkiem naszym jest aktywny udział w przygotowaniu posiłku w grupach, pomocy w kuchni.
 7. Musimy dbać o dane nam ubrania, czyścić i pastować buty, szanować przybory szkolne - nie gubić ich i nie niszczyć, kłaść wszystko na swoje miejsca.
 8. Musimy bać o porządek w pomieszczeniach grup, o ład i porządek w domu i w ogrodzie.
 9. Obowiązkiem naszym jest opiekować się i pomagać młodszym.
 10. Uczestnictwo w zajęciach dodatkowych odbywających się poza domem uzależnione jest od nas - naszego zachowania, drobnych ocen, pracy na rzecz Domu i grupy.
 11. W szczególnych sytuacjach, kiedy ktoś jest zagrożony oceną niedostateczną na semestr, lub są z kimś duże problemy wychowawcze, lub w wypadku częstych ucieczek- kontakt z Domem może być ograniczony - krótszy pobyt, późniejszy wyjazd, bądź kontakt z rodziną tylko na terenie placówki.
 12. Za zgodą pana Dyrektora lub wychowawcy licząc się z możliwościami finansowymi Domu możemy korzystać z telefonu.
 13. W czasie pobytu poza Domem - wycieczka, kolonia, zimowisko, praktyka musimy zachowywać się kulturalnie, aby nie psuć opinii innym dzieciom mieszkającym w Domu.
 14. W wypadku bezmyślnego zniszczenia czegoś na terenie Domu lub w szkole, wychowanek pokrywa koszty zniszczenia z kieszonkowego.
 15. Chcemy aby nas szanowano, nie przezywano, nie dokuczano, więc i my musimy szanować innych.
 16. Do czasu ukończenia gimnazjum mamy obowiązek uczęszczać na lekcje religii.
 17. Musimy dbać o swoje zdrowie, aby nie chorować i nie zażywać niedobrych i drogich lekarstw.
 18. Musimy nosić i dbać o swoje okulary.
 19. Musimy ubierać się stosownie do pogody, utrzymywać ciało i odzież w czystości.
 20. W czasie zabaw na boisku musimy zwracać uwagę na bezpieczeństwo, nie niszczyć drzew, nie wolno chodzić po dachach i wchodzić na drzewa.
 21. Ze sprzętu jaki się znajduje na terenie Domu mamy korzystać zgodnie z jego przeznaczenie, szanować to co mamy i nie kręcić i nie pstrykać telewizorem bez potrzeby.
 22. Należy zostawiać porządek po sobie w świetlicy, siłowni i na placu zabaw.
 23. Musimy szanować pracę własną i innych, oszczędnie gospodarować środkami chemicznymi.
 24. O dobrym wychowaniu i kulturze świadczy stosowanie form grzecznościowych, nie zapominajmy mówić "dzień dobry", " proszę", "przepraszam".
 25. Mamy obowiązek współdziałania z wychowawcami w organizowaniu czasu wolnego, mamy obowiązek uczestniczyć w zajęciach dla nas organizowanych.
 26. Mamy obowiązek uczestnictwa we wszystkich pracach na rzecz Domu i środowiska.
 27. Obowiązkiem naszym jest przestrzeganie regulaminu Domu; jeżeli pełnoletni wychowanek nie przestrzega regulaminu, to może zostać skreślony z listy wychowanków bez możliwości skorzystania ze świadczeń należących się wychowankom usamodzielnianym.
 28. Obowiązkiem naszym jest uczestnictwo w różnego rodzaju pracach na terenie Domu lub na terenie zakładów pracy, : np. zbieranie ziemniaków, zrywanie owoców.
 29. W Domu Dziecka obowiązuj zakaz picia alkoholu i palenia papierosów; kto nie przestrzega tego obowiązku, podlega karze natychmiastowego opuszczenia placówki - jeżeli jest pełnoletni. W stosunku do nieletnich zostanie zastosowana inna kara.
 30. Naszym obowiązkiem jest sumienna nauka, zdobycie zawodu, w czasie nauki zachowywać się cicho, aby nie przeszkadzać innym w nauce, musimy pomagać słabszym w nauce.
PRAWA WYCHOWANKA DOMU
 1. Dom zapewnia nam wyżywienie, ciepło i miłą atmosferę.
 2. Prawo do opieki, wyżywienia, pomocy w rozwiązywaniu naszych trudnych spraw.
 3. Zdobywamy umiejętności kulinarne, a także oszczędnego i umiejętnego gospodarowania pieniędzmi.
 4. Mamy zapewnione przybory szkolne, ubrania, dojazdy do szkół, możliwość zamieszkania w internacie.
 5. Mamy prawo do nauki, do korzystania z biblioteki.
 6. Każdy ma swoje łóżko, czystą pościel, miejsce do pracy i nauki.
 7. Możemy liczyć na wychowawców i starszych kolegów i koleżanek w nauce i nadrabianiu braków szkolnych.
 8. Możemy korzystać z dodatkowych zajęć w szkole, zamku, zawodach sportowych i innych zajęciach, które odbywają się poza domem.
 9. Mamy prawo kontaktować się z rodziną , wyjazdów do domu, pisania listów, czasem możemy zatelefonować i nasze rodziny mogą nas odwiedzać na terenie Domu Dziecka.
 10. W miarę możliwości finansowych możemy korzystać z wyjazdów na kolonie, zimowiska, na obóz do Tarnowa Jeziernego.
 11. Co miesiąc dostajemy kieszonkowe, tymi pieniążkami uczymy się gospodarować, starsze dzieci otrzymują pieniądze za praktykę; 25% całej kwoty mogą zatrzymać dla siebie i wydać według własnych potrzeb, a resztę wpłacają na książeczkę.
 12. Odzież, którą dostajemy w czasie mieszkania w Domu ( odzież z darów, i zakupiona ) staje się naszą własnością.
 13. Mamy prawo do pomocy przy usamodzielnianiu się, a gdy boimy się życia na własny rachunek, możemy liczyć na pomoc pana Dyrektora, wychowawców i wszystkich pracowników; zawsze możemy się do nich zwrócić o pomoc i radę, nawet kiedy już tu nie będziemy mieszkać.
 14. Mamy prawo do poszanowania godności osobistej - nikt nie ma prawa nas poniżać, wyzywać czy śmiać się z nas, nawet jeśli przydarzy nam się coś złego.
 15. Mamy prawo do wyrażania myśli i przekonań.
 16. Mamy prawo zostać ochrzczeni i do przystąpienia do I Komunii Świętej.
 17. Mamy prawo do opieki lekarskiej i pielęgniarskiej; wszyscy pracownicy naszego Domu, szczególnie pani pielęgniarka dbają o nasze zdrowie, zwracają uwagę na to byśmy ubierali się odpowiednio do pogody, przypominają nam o noszeniu okularów; jeżeli jesteśmy chorzy dostajemy lekarstwa; jesteśmy zaopatrywani w środki opatrunkowo - higieniczne.
 18. Możemy korzystać ze sprzętu gospodarstwa domowego zgodnie z przeznaczeniem.
 19. Możemy usamodzielnić się w momencie kiedy zdobędziemy zawód; jeśli zdarzy się, że ktoś będzie się chciał usamodzielnić wcześniej, decyzję o jego usamodzielnieniu będzie podejmował Zespół Wychowawczy Domu.
 20. Na kontynuację szkoły po ukończeniu szkoły zawodowej musimy uzyskać zgodę Zespołu Wychowawczego Domu.
 21. Prawo do zamieszkania w Domu Dziecka mamy tak długo, dopóki się uczymy, zdobywamy potrzebną wiedzę do przyszłego życia, zdobędziemy zawód.
NAGRODY

Za dobre zachowanie, pracę na rzecz Domu i grupy wychowanek może być nagrodzony :

•  Pochwałą Dyrektora.

•  Pochwałą wychowawcy.

•  Listem pochwalnym do rodziny.

•  Nagrodą rzeczową, nagrodą finansową.

•  Wyjściem do kina.

•  Wyjazdem na wycieczkę.

•  Wyjazdem na basen.

•  Wyjściem na dyskotekę.

•  Wyjazdem do Francji.

•  W nagrodę za całokształt pracy i pobytu w placówce wychowanek usamodzielniający się może dostać do 300% średniej krajowej w przedmiotach potrzebnych do przyszłego życia; może się zdarzyć, że ktoś dostanie 2% ktoś 200% lub 300% w zależności od jego postawy.

•  Dłuższym pobytem u kolegi, koleżanki - ta nagroda jest uzależniona od wieku wychowanka.

•  Uczestniczenie w zajęciach odbywających się poza Domem.

KARY

Za złe zachowanie i nie przestrzeganie regulaminu wychowanek będzie ukarany :

•  Drobnymi karami porządkowymi.

•  Dodatkowym dyżurem porządkowym.

•  Wykonaniem dodatkowego dyżuru generalnego.

•  Zakazem oglądania telewizji.

•  Sprzątaniem terenu.

•  Zmywaniem naczyń.

•  Obieraniem ziemniaków.

•  Zawieszeniem kieszonkowego w całości lub części.

•  Zakazem zwalniania się poza teren Domu.

•  Zakazem oglądania telewizji po godzinie 22.00 - dotyczy to starszych wychowanków.

•  Zakazem uczestnictwa w zajęciach poza Domem.

•  Zakazem korzystania z siłowni.

•  Upomnieniem wychowawcy grupy.

•  Upomnieniem Dyrektora.

•  Naganą Dyrektora.

•  Naganą Dyrektora z wpisem do akt wychowanka.

•  Powiadomieniem rodziców o złym zachowaniu dziecka.

•  Przeniesieniem do innej grupy.

•  Przeniesieniem do innego Domu.

•  Skierowaniem do zakładu wychowawczego.

•  Odkupieniem zniszczonych rzeczy.

•  Pozbawieniem praw wychowanka.

•  Za szczególne przewinienia będzie odpowiedzialność grupowa lub całego Domu.

Nieprzestrzeganie regulaminu przez pełnoletniego wychowanka skutkuje możliwością skreślenia z listy wychowanków bez możliwości skorzystania ze środków finansowych dla usamodzielnianych wychowanków placówki.

 

 

 

 

Nr. konta BGŻ o/Nowa Sól 22 2030 0045 1110 0000 0028 4210