Integracja społeczna poprzez sport

Potrzebę społecznej integracji dzieci przebywających w różnego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych dobitnie uzasadnia praktyka. Dzieci pochodzące z rodzin patologicznych żyją wśród nas czy tego chcemy, czy nie. Miarą dojrzałości społecznej każdego człowieka jest także to, jak im się będzie wśród nas żyło. Integracja jest nie tylko ideą humanistyczną, ale i społeczną potrzebą. Jest niekwestionowaną koniecznością, jednak sposoby jej realizacji mogą budzić wątpliwości.

Jako długoletni pracownicy Domu Dziecka zauważyliśmy, że w środowisku lokalnym Nasz Dom jako placówka oraz Nasi wychowankowie są spostrzegani jako „środowisko zamknięte”, odizolowane od zewnątrz.

Program integracji społecznej poprzez sport oraz inne podejmowane działania na terenie Naszego Domu mają na celu wprowadzenie zmian w pewnym stereotypowym myśleniu społeczeństwa o tych dzieciach jako w pewnym sensie „gorszych”, dążą do wypromowania Nas w środowisku lokalnym. W swojej działalności chcemy się podjąć wychowania poprzez kulturę fizyczną jako jedną z form oddziaływania wychowawczego oraz stworzenie poprzez te działania możliwości integracji różnych środowisk społecznych. W swojej pracy staramy się wykorzystać wiedzę wyniesioną ze studiów, jednocześnie realizując swoje zainteresowania związane ze sportem. Wychodzimy z założenia, że należy wzbudzić w dzieciach potrzebę aktywności ruchowej. Tego rodzaju efekt wydaje się możliwy tylko dzięki częstym, emocjonalnie pozytywnym kontaktom dziecka z różnymi formami aktywności ruchowej.

Jako pracownicy Domu Dziecka skupiamy swoją uwagę przede wszystkim na funkcji wychowawczo-opiekuńczej pośrednio zdrowotnej oraz integracyjno-społecznej. Program ten ma służyć do poszerzenia obszarów naszych oddziaływań, zwłaszcza w zakresie tej ostatniej funkcji.

Realizacja programu integracji środowisk społecznych poprzez sport jest jak najbardziej słuszną ideą w odniesieniu do dzieci. Nasze przekonanie wynika z wcześniejszych doświadczeń wyniesionych przy okazji organizacji różnego typu imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców naszego miasta oraz wniosków z obserwacji zmian jakie zaszły po wprowadzeniu tego programu. Reasumując, stwierdzamy, że sprawność fizyczna umożliwia uczestnictwo w grach i zabawach dających zadowolenie i radość życia. Dzięki rozwojowi motoryki dzieci i młodzież stają się niezależne od otoczenia, co podnosi ich wiarę we własne siły. Konfrontacja własnej sprawności z rówieśnikami stanowi istotne kryterium samooceny, a tym samym wywiera wpływ na kształtowanie osobowości dziecka. Pozwala na uwierzenie w siebie, podniesienie własnej samooceny. Ponadto przygotowania do zawodów wprowadzają element systematyczności w program wychowawczy placówki oraz mobilizują do pozyskania nowych źródeł finansowania celem zapewnienia odpowiedniego sprzętu, trenerów, itp.

Organizowanie różnego rodzaju imprez wyłącznie dla wychowanków domów dziecka może jednak naruszać ich poczucie przynależności do środowiska lokalnego, więzi z kolegami ze szkół do których uczęszczają i z którymi powinni spędzać wolny czas. Poprzez wspólne uczestnictwo w różnych formach spędzania czasu wolnego, szczególnie przy grach zespołowych oraz uroczystościach, a także udział w imprezach organizowanych na terenie placówki, szkoły i lokalnych obiektach sportowych dzieci z domów dziecka nawiązują przyjaźnie z dziećmi ze środowiska zewnętrznego.

Na podstawie zdobytego doświadczenia możemy stwierdzić, że sport nie tylko przyczynia się do fizycznego rozwoju człowieka, lecz także rozwoju psychicznego, co jest bardzo ważnym czynnikiem rozwoju osobowego każdego z nas. Jest sposobem rozwijania procesów poznawania, co za tym idzie – zdobywania pewnej wiedzy oraz określonych sprawności poprzez nie tylko trening, lecz także poprzez wytrwałość i współdziałanie. Stanowiąc istotny czynnik samokontroli, sport rozwija intuicję człowieka, jego wyobraźnię i odpowiedzialność. Rodzi umiejętności podejmowania świadomych decyzji, przez co sprzyja rozwojowi woli. Sport budzi naturalne zamiłowanie do zabawy oraz gier, przez co zwraca człowieka do okresu młodości. Pozwala na przeżywanie pewnej radości z lat dzieciństwa. Jest źródłem satysfakcji, zwłaszcza w chwili osiągania pozytywnych wyników sportowych. Jest oczekiwaną przez dzieci i młodzież przerwą w czasie nauki oraz wspólnej pracy, stanowi okazję do chwili relaksu, co przyczynia się do pozbywania się uciążliwych dla każdego człowieka stresów. Jest alternatywą dla szerzących się patologii społecznych, takich jak: alkoholizm, narkomania, nikotynizm, przemoc fizyczna i psychiczna. W tym sensie sport spełnia bardzo ważną funkcję wychowawczą.

Oddziaływanie poprzez sport odgrywa ważną rolę w walce z zagrożeniami cywilizacji , sprzyja utrzymaniu równowagi psychofizycznej, w znacznym stopniu zmniejsza podatność na szkodliwy wpływ środowiska. Wychowanie poprzez kulturę fizyczną oznacza nie tylko zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, lecz również możliwość budowania własnej motywacji i postaw akceptowanych społecznie, zmianę przekonań, poszerzenie wiedzy i umiejętności oraz zmianę zachowań.

Sport ma ogromne znaczenie w podnoszeniu funkcjonalnych zdolności organizmu i wzrostu sprawności ruchowej dzieci. Atmosfera napięcia emocjonalnego, chęć wyróżnienia się, wypróbowania swoich sił, stwarza niezmiernie bogate możliwości dla wychowawczego oddziaływania. Biegając, skacząc, rzucając – dziecko rozwija swą inicjatywę w swobodnym działaniu, którego cel i zakres określają odpowiednie przepisy. Przestrzeganie ich to niezawodna droga do kształtowania w dzieciach świadomej dyscypliny, wyrobienie w nich umiejętności współdziałania, solidarności, koleżeństwa, rozwija ambicję i poczucie odpowiedzialności. Podporządkowanie działalności prawom i potrzebom zespołu wynika z samej istoty ćwiczeń. Wymierność wyników, możliwość uzyskania postępów, radość i duma ze zwycięstwa to silny bodziec do rozwijania wytrzymałości i uporu w dążeniu do celu.

Elementy sportowej rywalizacji uświadamiają młodzieży, że tylko „fair play” – uczciwa gra, uczciwe życie, bez nałogów, uzależnień pozwala interesująco spędzać czas wolny, być zdrowym i szczęśliwym. Wpajając im zasadę walki „fair play” uczymy ich gry prowadzonej w sposób nie tylko zgodny z przepisami, ale także pięknej i uczciwej. „Fair play” to pojęcie określające najistotniejsze wartości, jakie powinny cechować każdą walkę sportową. W zasadzie tej zawarta jest najważniejsza wychowawcza rola sportu, kształtująca moralną postawę sportowców. Młody człowiek fascynuje się wynikami sportowymi starszych kolegów lub tych największych mistrzów. Chce jak oni, bić rekordy, zdobywać medale, sławę i uwielbienie tłumów, niezależnie od swoich poglądów, dzielących ich różnic, znosząc w ten sposób wszelkie antagonizmy.Dokonując ewaluacji podejmowanych działań, stwierdziliśmy, że podejmowane nas działania są bardzo dobrze odbierane przez młodzież zamieszkującą w naszej gminie. We wspólnych zmaganiach sportowych, organizowanych przez naszą placówkę brało udział kilkaset osób, widzów było ponad tysiąc. Istotne jest także to, że ten pozytywny odbiór przez społeczeństwo przekłada się na konkretne, wymierne wsparcie finansowe (na realizację programu pozyskałem około 15 tys. złotych). Została nawiązana stała współpraca z klubami sportowymi działającymi na terenie powiatu nowosolskiego(MKS Polmo Kożuchów, MKS Arka Nowa Sól), pierwszoligowym klubem Zagłębie Lubin, Polskim Związkiem Piłki, Nożnej, Gazetą lubuską, TVP3, Radio Eska, Fundacją Lepsze Jutro z Poznania oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, opieki i wychowania. Niektóre imprezy weszły na stałe do kalendarza imprez sportowych organizowanych na terenie naszej gminy. Realizacja programu integracji społecznej poprzez sport w znacznym stopniu przyczynia się do zniesienia pewnych stereotypów myślowych funkcjonujących w społeczeństwie dotyczących placówek opiekuńczo-wychowawczych. Odbywa się to przy dużym wsparciu i współudziale władz miejskich. Następuje kształtowanie właściwych relacji społecznych pomiędzy wychowankami placówki a innymi dziećmi. Niejednokrotnie było tak, że w reprezentacji Domu Dziecka występowała osoba nie będąca wychowankiem placówki. Następuje zmiana postaw społecznych zarówno na zewnątrz placówki, jak i wśród wychowanków D.Dz. Nasza placówka jest Domem otwartym, z boisk sportowych (boisko do piłki nożnej oraz piłki koszykowej) korzysta młodzież spoza placówki. Także udostępniamy naszą „siłownię” Zawsze bierzemy udział w różnego typu imprezach organizowanych na terenie gminy. Wprowadzenie systematyczności w tych działaniach kształtuje wśród wychowanków umiejętność racjonalnego wykorzystania czasu wolnego, wskazuje nowe formy aktywnego wypoczynku. Przyjęcie wspólnych celów i wartości w znacznym stopniu przygotowuje dzieci do późniejszego życia w grupie społecznej, w której będą pełnić użyteczną społecznie rolę na równi z innymi, rozwija u nich aktywną postawę i samorządność, stwarza możliwość współuczestniczenia w planowaniu, wyborze i realizacji zajęć sportowych. Efektem pośrednim jest przekonanie innych pracowników placówki do aktywnych form spędzania czasu wolnego, a co za tym idzie zwiększenie udziału sportu w ich pracy, przynosząc tym samym wymierne efekty w funkcjonowaniu całego Domu, skutkując innymi działaniami zmierzającymi do „otwarcia” placówki na zewnątrz. Dając w rezultacie pełną integrację społeczną ze środowiskiem lokalnym.

Cele i zadania programu

Cele ogólne:

-kształtowanie właściwych relacji społecznych pomiędzy różnymi środowiskami,

– integracja Domu Dziecka ze środowiskiem lokalnym,

– wyrównywanie „szans” w szerokim tego słowa znaczeniu.

Cele szczegółowe:

-nabywanie przez wychowanków umiejętności współdziałania, współzawodnictwa i rywalizacji,

– nawiązywanie nowych znajomości,

– aktywizacja ruchowa,

– wskazanie nowych form wypoczynku,

– racjonalne wykorzystanie czasu wolnego.

– zagospodarowanie czasu wolnego i utrwalanie pozytywnych wzorców zachowań,

– wyłanianie talentów i ich wspieranie, popularyzowanie wartościowych wzorców, stwarzanie możliwości rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży w różnych obszarach, zagospodarowanie czasu wolnego,

– propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego,

– popularyzacja różnych dyscyplin sportowych i zdrowego stylu życia,

– wzmacnianie zdrowia, uodpornienie na wpływy zewnętrzne i hartowanie organizmu oraz kształtowanie prawidłowej postawy ciała,

– rozwijanie wrodzonych cech motorycznych oraz doskonalenie podstawowych czynności ruchowych dziecka przydatnych w życiu codziennym,

– wyrabianie podstawowych nawyków higienicznych,

– wyrabianie trwałych zainteresowań i nawyków do ćwiczeń, zabaw i gier ruchowych,

– wykształcenie poczucia koleżeństwa i współodpowiedzialności w zespole,

– kształtowanie właściwego stosunku do własności społecznej,

– zainteresowanie dzieci i młodzieży osobistą sprawnością, kształtowanie i utrwalanie nawyków systematycznego podnoszenia i kontrolowania sprawności fizycznej oraz umiejętności sportowych,

– zapoznanie dzieci na przykładzie realizowanego programu z dobrymi wzorami aktywnego spędzania wolnego czasu,

– rozwijanie u dzieci i młodzieży aktywnej postawy i samorządności , stwarzanie jej możliwości współuczestniczenia w planowaniu , wyborze i realizacji zajęć sportowych.

Treść i zadania:

prowadzenie koła sportowego,

– pozyskiwanie środków finansowych na realizację w/w celów,

– nawiązanie współpracy z Urzędem Miasta Kożuchów,

– nawiązanie współpracy ze szkołami na terenie miasta, (Samorządowym Gimnazjum w Kożuchowie, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5, Szkołami Podstawowymi nr 1, nr 2),

– nawiązanie współpracy z klubami sportowymi w powiecie nowosolskim, (MKS Polmo Kożuchów, MKS Arka Nowa Sól),

– zaangażowanie innych placówek opiekuńczo-wychowawczych,

– współpraca z KOKiS „Zamek” w Kożuchowie,

– współpraca z innymi miejscowymi instytucjami działającymi na rzecz młodzieży – przede wszystkim z prowadzącą szerokie działania profilaktyczne Gminną komisją d/s. Problemów Antyalkoholowych,

– współpraca z mediami (Gazeta Lubuska, TVP3, Radio Eska, Gazeta Nowosolska, Kożuchowianin, Krąg, portale internetowe),

– współpraca z fundacjami działającymi na rzecz krzewienia kultury fizycznej, Polskim Związkiem Piłki Nożnej, klubem Zagłębie Lubin itp.,

– współpraca z Lazarusem (organizacja chrześcijańska zrzeszająca młodzież pod opieką o. Grzegorza z Nowej Soli) w zakresie zapewnienia opieki medycznej w trakcie trwania imprez sportowych.

ORGANIZACJA

Formy realizacji:

– prowadzenie „koła sportowego” przy Domu Dziecka w Kożuchowie,

– organizacja oraz współorganizacja otwartych imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym,

– udział w imprezach sportowych na terenie miasta.

Czas trwania:

– kontynuacja wcześniej podejmowanych działań,

– w zależności od pozyskanych środków finansowych (budżetowych oraz pozabudżetowych),

– systematyczna praca z dziećmi na terenie placówki.

Uczestnicy:

Program skierowany jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Kożuchów bez względu na płeć, w wieku 10-18 lat, liczebność osób uczestniczących w programie uzależniona jest od charakteru poszczególnych form realizowanych w trakcie trwania tego programu. Biorą w nim udział:

– wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych,

– uczniowie miejscowych szkół,

– miejscowe kluby sportowe,

– inne osoby zainteresowane.

Nasze osiągnięcia sportowe

Braliśmy udział w Spartakiadach Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, odnosząc liczne sukcesy:

 • 1994 r. – Zielona Góra
 • 1995 r. – Babimost
 • 1996 r. – Chociule
 • 1997 r. – Gościeszyn
 • 1998 r. – Wolsztyn
 • 1999 r. – Łęknica
 • 2000 r. – Sława
 • 2001 r. – Babimost
 • 2002 r. – Świebodzin
 • 2003 r. – Gorzów Wielkopolski
 • 2004 r. – byliśmy organizatorem XXXIV Spartakiady Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kożuchowie,
 • 28.10.1995 r. nasza placówka uplasowała się na IV miejscu w turnieju piłki siatkowej o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kożuchów,
 • W 1996 roku zorganizowaliśmy Quiz „Sobieradź” sprawdzający wiedzę oraz przygotowanie do usamodzielnienia wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych województwa zielonogórskiego,
 • 09.10.1998 roku w dwóch kategoriach wiekowych, indywidualnie i zespołowo nasi podopieczni zajęli pierwsze miejsca w II Mistrzostwach Sportowo-Obronnych Placówek opiekuńczo-Wychowawczych (woj. zielonogórskiego i woj. jeleniogórskiego),
 • W roku 1998 byliśmy współorganizatorem oraz uczestnikiem razem z dziećmi rozgrywek ligowych w piłce nożnej chłopców placówek opiekuńczo-wychowawczych.,
 • W latach 1997, 1998 w Świebodzinie braliśmy udział w mistrzostwach placówek opiekuńczo-wychowawczych w piłce koszykowej chłopców,
 • 06.09 1999 III miejsce w Turnieju Piłki Koszykowej o Puchar Wizytatora w Świebodzinie,
 • 03.1999 r. w Gorzowie Wielkopolskim reprezentacja Domu Dziecka zajęła III miejsce w Turnieju Domów Dziecka woj. lubuskiego w warcabach,
 • W 1999roku braliśmy udział w mistrzostwach placówek opiekuńczo-wychowawczych w tenisie stołowym w Gorzowie Wielkopolskim,
 • 26.05.1999 nasza placówka była na III miejscu w turnieju piątek piłkarskich w V Edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin, organizator Kożuchowski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Zamek”,
 • 06.02.2000 r wspólnie z Kożuchowskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Zamek” zorganizowaliśmy Turniej Piłki Koszykowej o Puchar Dyrektora Domu Dziecka w Kożuchowie, gdzie nasza reprezentacja zajęła IV miejsce,
 • 03.03.2001 II miejsce w turnieju warcabowym we Wschowie,
 • 28.09.2002 III miejsce w I Lubuskim Turnieju Piłki Nożnej Domów Dziecka o Puchar Wójta gminy Kłodawa, (najwyższe miejsce wśród placówek opiekuńczo-wychowawczych z południowej części województwa lubuskiego).

Spartakiada 2004

Dom Dziecka w Kożuchowie był organizatorem XXXIV Sportowej Spartakiady Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Województwa Lubuskiego.

Spartakiada odbyła się w dniach 28-30 maja 2004 roku na stadionie miejskim w Kożuchowie.

CELE I ZADANIA

Celem Spartakiady było:

– propagowanie wśród młodzieży aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu

– podtrzymywanie tradycji spotkań dzieci i młodzieży, oraz pracowników naszych placówek

– nawiązywanie nowych przyjaźni między dziećmi

– rozbudzenie zamiłowania do uprawy sportu,

– doskonalenie sprawności fizycznej,

-uczenie osiągania najlepszych wyników sportowych w atmosferze przyjacielskiej rywalizacji i dobrej zabawy,

– wyrabianie poczucia odpowiedzialności za rezultaty pracy zespołu,

– wyłonienie najlepszej drużyny z placówek opiekuńczo – wychowawczych województwa lubuskiego

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • W spartakiadzie brały udział reprezentacje placówek opiekuńczo-wychowawczych województwa lubuskiego:
 • D.Dz. Łęknica
 • D.Dz. Sława
 • D.Dz. Chociule
 • D.Dz. Kożuchów
 • D.Dz. Świebodzin
 • D.Dz. Gorzów
 • D.Dz. Skwierzyna
 • D.Dz.Wschowa
 • D.Dz. Zielona Góra
 • P.O. Gorzów
 • M.O.W. Babimost

WYSZCZEGÓLNIENIE KONKURENCJI

Konkurencje indywidualne

  • dziewczęta
 • skok w dal
 • bieg na 60 m.
 • Rzut piłką lekarską
 • Bieg na 400 m.
 • Rzut piłką palantową
  • chłopcy
 • bieg na 100 m.
 • Bieg na 800m.
 • Skok w dal
 • Pchnięcie kulą
 • Rzut piłką palantową

Konkursy zespołowe :

 • dziewczęta- dwa ognie
 • chłopcy – piłka nożna

konkurencje mieszane :

 • sztafeta 4 100 m. ( 2 dziewczyny – 2 chłopców)

HARMONOGRAM CZASOWY :

28 maja

13 00 uroczyste rozpoczęcie zawodów

14 00 – 17 30 lekkoatletyka – stadion miejski.

19 30 mecz Kożuchów-Reszta Świata (wychowawcy)

29 maja

Turniej piłki nożnej poświęcony Pawłowi Piotrowskiemu

9 00 – 14 00 mecze w grupach: piłka nożna, dwa ognie

14 00 -17 30 mecze w grupach: piłka nożna, dwa ognie

30 maja

10 00 finały: piłka nożna i dwa ognie.

13 00 uroczyste zakończenie.

Wyniki rywalizacji spartakiadowej

800 m chłopców
1..Szymaczak Kamil – Świebodzin
2. Romanowski Łukasz- Sława
3.Kuleba Andrzej   Skwierzyna

4x100m  -sztafeta mieszana
1.Wschowa
2.Świebodzin
3.Kożuchów

400m dziewcząt
1,Cielecka Jagoda- Chociule
2.Szewczak Kasia  Łęknica
3. Nowakowska Angelina   Wschowa

Piłka palantowa dziewczat
1.Szczecińska Marta   Wschowa
2. Garbacz Małgorzata  Świebodzin
3.Wrocławska Agnieszka  Gorzów Wielkopolski

60m dziewcząt
1.Rybak Justyna – Wschowa
2.Malicka Marta – Łęknica
3.Żurowska Agnieszka  Świebodzin

Piłka palantowa chłopców
1.Karabasz Łukasz   Gorzów Wielkopolski
2. Zakryś  Krzysztof  Babimost
3. Jędraszczyk Miłosz   Kożuchów

100m chłopców
1.Pielasa Łukasz   Gorzów  Wielkopolski
2. Wierzbicki Sylwester   Sława
3. Grochowski Tomasz   Babimost

Piłka lekarska dziewcząt
1.Płachta Karolina   Świebodzin
2Kaczor Asia   Łeknica
3. Ścigocka  Ewelina – Wschowa.

Skok w dal dziewcząt
1.Rowicka Edyta -Wschowa
2.Radosz Roksana  -Kożuchów
3. Heliasz Sylwia   Świebodzin

Skok w dal chłopców
1. Lebiecki Daniel   Wschowa
2. Oparski Michał   Babimost
3. Żygadło Krzysztof  – Łęknica

Pchniecie kulą chłopców
1.Gruszka Ryszard   Babimost
2. Wolny Paweł   Wschowa
3. Urbański Karol   Kożuchów

Piłka nożna
1miejsce Skwierzyna
2 miejsce Babimost
3 miejsce Gorzów Wielkopolski

Dwa ognie
1 miejsce Wschowa
2 miejsce Skwierzyna
3 miejsce Gorzów Wielkopolski

Turnieje Piłki Koszykowej

I Turniej Piłki Koszykowej o Puchar Dyrektora Domu Dziecka w Kożuchowie odbyły się w 1998 roku, była to pierwsza tego typu impreza zorganizowana własnymi nakładami przez naszą placówkę. Brały udział wszystkie chętne drużyny z terenu naszego miasta. Zainteresowane ze strony kibiców było bardzo małe.

Organizując II Turniej o Puchar Dyrektora Domu Dziecka postanowiliśmy zmienić jego charakter z typowo sportowego na taki, który wzbudziłby zainteresowanie jak największej ilości widzów. W dniu 06.02.2000 r. Odbyła się w hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kożuchowie impreza sportowo-widowiskowa połączona z nieoficjalnym otwarciem tego obiektu, którą w czasie jej trwania obejrzało ok. 1000 widzów. Była to pierwsza impreza od wielu lat, która spotkała się z tak szerokim zainteresowaniem mieszkańców naszego miasta, co jest niewątpliwie naszym sukcesem. W zawodach wzięły udział najlepsze drużyny naszego miasta. W czasie trwania turnieju było wiele atrakcji dla kibiców m.in. odbył się konkurs rzutów piłką do kosza z połowy boiska. Kibic, który zwyciężył konkurecję otrzymał ufundowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Kożuchowa rower górski. Z pokazem kulturystycznym wystąpił mistrz świata Mirosław Daszkiewicz, podziwialiśmy także Nowosolski Klub Karate kyokushin, którego członkoeie pokazali rozgrzewkę, układykata oraz łamanie dachówek. Wśród kibiców były rozlasowane nagrody m.in.karnety na sunę i siłownię, całość uatrakcyjniły występy zespołu wokalnego „Makada” z Kozuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu pod kierunkiem Jana Sompolińskiego. Zwycięska drużyna otrzymała Puchar Dytektora Domu Dziecka, dodatkowo wszystkie drużyny otrzymały cenne nagrody.

III Turniej Piłki koszykowej o Puchar dyrektora Domu Dziecka w Kożuchowie odbył się 27.05.2001r

miejsce – hala sportowa przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kożuchowie,

organizatorzy – D.Dz. Kożuchów, ZSZiO.

W turnieju wzięły udział cztery drużyny zaproszone przez organizatorów:

– zwycięzca Nowosolskiej Ligi Piłki Koszykowej,

– drużyna ZSZiO Kożuchów,

– drużyna ( bez nazwy-szukająca sponsora), biorąca udział w rozgrywkach NLPK,

– reprezentacja domu Dziecka w Kożuchowie,Staraliśmy się stworzyć widowisko, skierowane do jak najszerszej publiczności, przyczynając się do populizacji dyscypliny sportowej jaką jest piłka koszykowa oraz zachęcić mieszkanców naszego miasta do udziału w tego typu widowiskach (impreza została umieszczona w programie obchodów „Dni Kożuchowa”). Skład drużyny reprezentującej naszą placówkę wzmocnili byli zawodnicy pierwszoligowego klubu Zastal Zielona Góra. W trakcie przerw pomiędzy meczami odbył się pokaz kulturystyczny w wykonaniu Mirosława Daszkiewicza oraz mistrza Polski juniorów. Swoje umiejętności zaprezentowali adepci karate z klubu Aikido z Zielonej Góry, Klubu Tańca Towarzyskiego „Gracja”. Z pokazem wystąpili także Policjanci z Oddziałów Prewencji z Nowej Soli. Odbył się konkurs wsadów piłki do kosza o puchar Gazety Lubuskiej, konkurs „rzut za rower”, w którym nagrodą był rower górski ufundowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Kożuchowa. Patronat medialny objęła Gazeta Lubuska, Radio Eska oraz TVP3, impreza była zaprezentowana w Teleskopie.

 

Mistrzostwa województwa lubuskiego
placówek opiekuńczo-wychowawczych
w piłce koszykowej
23.03.2002r.

Organizator: Urząd Miasta i Gminy Kożuchów, Dom Dziecka w Kożuchowie, ZSOiZ w Kożuchowie,

Cel: wyłonienie najlepszej placówki opiekuńczo-wychowawczej w piłce koszykowej, integracja ze środowiskiem lokalnym, popularyzacja piłki koszykowej,

Sponsorzy: Gedia Nowa Sól, PHU KIAN SPORT w Zielonej Górze, Urząd Miejski w Kożuchowie, R&B Dytko, Internet PUB Zielona Góra

Miejsce: hala sportowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kożuchowie

Forma: w turnieju wzięły udział drużyny reprezentujące placówki opiekuńczo-wychowawcze z województwa lubuskiego:

-Dom Dziecka Wschowa,

-Dom Dziecka Chociule,

-Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy z Babimostu,

-Dom Dziecka Kożuchów,

-Gimnazjum Samorządowe z Kożuchowa, zespół I

– Gimnazjum Samorządowe z Kożuchowa, zespół II

-Zespół Szkół Ogólnokształcących z Kożuchowa,

Odbył się konkurs dla kibiców w rzucaniu piłką do kosza z połowy boiska, zwyciężył Górski Michał w nagrodę otrzymał sprzęt sportowy.

Turnieje Piłki Nożnej

W dniu 11.11.2000 na hali sportowej Samorządowego Gimnazjum w Kożuchowie odbył się z okazji Dnia Odzyskania Niepodległości Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Działu Sportowego Gazety Lubuskiej, pod patronatem Gazety Lubuskiej zorganizowany przez Dom Dziecka w Kożuchowie oraz Kożuchowski Ośrodek Kultury i Sportu. W imprezie wzięły udział drużyny piłki nożnej chłopców rocznik 86 i młodsi, reprezentujące placówki opiekuńczo – wychowawcze z terenu Powiatu nowosolskiego: Dom Dziecka z Sławy, Dom Dziecka ze Wschowy i Dom Dziecka z Kożuchowa a także drużyny: MKS Arka Nowa Sól, MKS Polmo Kożuchów oraz reprezentacje miejscowych szkół: Szkoły Podstawowej nr.1, Szkoły Podstawowej nr.2 i Gimnazjum Samorządowego.

Otwarcia Turnieju dokonał Pan Józef Fit, Burmistrz Miasta i Gminy Kożuchów, obecni także byli:

Pan Grzegorz Rogula, pełniący obowiązki dyrektora KOKiS,

Pan Paweł Piotrowski, główny sponsor zawodów, zawodnik pierwszoligowego klubu Zagłębia Lubin,

dyrektorzy Domów Dziecka z Sławy oraz Wschowy,

oraz główny organizator imprezy, dyrektor Domu Dziecka z Kożuchowa, Pan Wojciech Żurowski.

Drużyny grające w turnieju zostały podzielone na dwie grupy:

A                                                          B

MKS Polmo Kożuchów                 MKS Arka Nowa Sól

Dom Dziecka Wschowa               Dom Dziecka Sława

Szkoła Podstawowa nr.1             Gimnazjum Samorządowe

Dom Dziecka Kożuchów              Szkoła Podstawowa nr.2

Zostało rozegranych dwanaście spotkań grupowych :

MKS Polmo Kożuchów – Szkoła Podstawowa nr1 – 1:0

MKS Arka Nowa Sól – Szkoła Podstawowa nr2 – 6:0

Dom Dziecka Kożuchów – Dom Dziecka Wschowa – 2:1

Samorządowe Gimnazjum – Dom Dziecka Sława – 3:1

Szkoła Podstawowa nr1 – Dom Dziecka Kożuchów – 1:2

Szkoła Podstawowa nr2 – Samorządowe Gimnazjum – 2:4

MKS Polmo Kożuchów – Dom Dziecka Wschowa – 6:3

MKS Arka Nowa Sól – Dom Dziecka Sława – 4:1

MKS Polmo Kożuchów – Dom Dziecka Kożuchów – 2:0

MKS Arka Nowa Sól – Samorządowe Gimnazjum – 4:2

Szkoła Podstawowa nr1 – Dom Dziecka Wschowa – 1:2

Szkoła Podstawowa nr2 – Dom Dziecka – Sława – 3:2

 

Po zakończeniu rozgrywek grupowych w meczu o III miejsce zagrały drużyny z Domu Dziecka w Kożuchowie i Samorządowego Gimnazjum. Mecz zakończył się wynikiem 9:1 dla Gimnazjum. Na wyróżnienie zasługują zawodnicy Gimnazjum: Stefanów Mariusz, który zdobył w turnieju 7 bramek oraz zawodnik z tej samej drużyny, Sztopel Przemysław zdobywca 6 bramek.

Składy drużyn: Dom Dziecka Kożuchów Samorządowe Gimnazjum

Piotr Sawicki Borkowski Krzysztof

Karol Urbański Radosław Mielnik

Krzysztof Lisiak Kliniewicz Daniel

Robert Krawczyk Stefanów Mariusz

Roman Hałas Ogonowski Battłomiej

Przemysław Kawecki Sztopel Przemysław

Michał Komoda Lauterbach Bartłomiej

Obel Bartłomiej

Opiekun: Pan Tomasz Miszczak Opiekun: Pan Ryszard Żak

Ponieważ celem organizacyjnym Turnieju poza popularyzacją piłki nożnej była integracja placówki opiekuńczo – wychowawczej ze środowiskiem lokalnym w drużynie Domu Dziecka z Kożuchowa zagrał chłopiec, który nie jest jej wychowankiem – Michał Komoda.

W meczu o I miejsce w Turnieju spotkały się drużyny MKS Arka Nowa Sól i MKS Polmo Kożuchów. Mecz zakończył się zwycięstwem drużyny z Nowej Soli, która pokonała swojego rywala 8:3. Spotkanie finałowe zostało uatrakcyjnione sędziowaniem drugiej połowy meczu przez Pana Pawła Piotrowskiego zawodnika pierwszoligowego klubu Zagłębie Lubin.

Składy drużyn: MKS Arka Nowa Sól MKS Polmo Kożuchów

Sobczak Rafał Potrzeba Andrzej

Walter Gracjan Statucki Tomasz

Oleksy Marcin Kotłowski Paweł

Nowicki Mateusz Wusiewicz Robert

Wilczyński Paweł Marczewski Piotr

Sanocki Krzysztof Wusiewicz Dominik

Ogrodowicz Adam Michalak Krzysztof

Pyl Damian Rozwód Maciej

Opiekun: Pan Jacek Sławiński

 

Miejsca pozostałych drużyn:

VIII – Szkoła Podstawowa nr1,

VII – Dom Dziecka Sława,

VI – Szkoła Podstawowa nr2

V – Dom Dziecka Wschowa

 

Zawodnicy biorący udział w Turnieju mogli korzystać z bufetu prowadzonego przez wychowanków Domu Dziecka, w którym były podawane napoje oraz ciepłe posiłki – hot dogi ufundowane przez PSS Społem z Kożuchowa.

W trakcie trwania Turnieju odbył się konkurs dla kibiców w podbijaniu piłki nożnej, konkurencję wygrał podbijając piłkę 103 razy Ogonowski Bartłomiej.

W nagrodę otrzymał od organizatorów sprzęt sportowy.

Puchar ufundowany przez dyrektora Domu Dziecka w Kożuchowie dla Króla Strzelców Turnieju otrzymał zawodnik MKS Arka Nowa Sól Gracjan Walter, który zdobył siedem bramek. Pan Paweł Piotrowski dokonał wyboru najlepszego zawodnika imprezy, którym został Gracjan Walter, a także nagrodził ufundowaną przez siebie nagrodą najlepszą drużynę spośród placówek opiekuńczo – wychowawczych, Dom Dziecka z Kożuchowa. Puchary za miejsca III i II wręczył dyrektor Domu Dziecka z Kożuchowa. Główną nagrodę, Puchar Działu Sportowego Gazety Lubuskiej wręczył przedstawiciel Gazety Lubuskiej Pan Krzysztof Gotowiec. Wszystkie drużyny otrzymały piłki nożne oraz dyplomy, dodatkowo zawodnicy pierwszych trzech drużyn zostali nagrodzeni indywidualnie atrakcyjnym sprzętem sportowym.

Sponsorami Turnieju byli :

Gazeta Lubuska, Pan Paweł Piotrowski, P.H.U. ” KIAN SPORT” Pan Piotr Marcinkian, PSS Społem Kożuchów, Pani Anna Drzewiecka przewodnicząca Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przy Urzędzie Miasta i Gminy w Kożuchowie, dyrektor Gimnazjum Pan Cezary Wolny, który udostępnił halę sportową, KOKiS, Dom Dziecka Kożuchów.

 

Halowy turniej Piłki Nożnej
o Puchar Starosty Powiatu Nowosolskiego

Organizator: Urząd Miasta Nowa Sól,Urząd Miasta i Gminy Kożuchów, Dom Dziecka w Kożuchowie, KOKiS Kożuchów, Samorządowe Gimnazjum w Kożuchowie,

Cel: integracja ze środowiskiem lokalnym, popularyzacja piłki nożnej,

Forma : w turnieju wzięły udział drużyny z terenu Miasta i Gminy Kożuchów oraz drużyny reprezentujące placówki opiekuńczo-wychowawcze Powiatu Nowosolskiego( Do Dziecka Sława, Dom Dziecka Wschowa),

W dniu 03.03.2002 na hali sportowej Samorządowego Gimnazjum w Kożuchowie odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Działu Sportowego Gazety Lubuskiej, pod patronatem Gazety Lubuskiej zorganizowany przez Dom Dziecka w Kożuchowie oraz Kożuchowski Ośrodek Kultury i Sportu. W imprezie wzięły udział drużyny piłki nożnej chłopców rocznik 87 i młodsi, reprezentujące placówki opiekuńczo – wychowawcze: Dom Dziecka ze Sławy, Dom Dziecka z Kożuchowa a także drużyny: MKS Arka Nowa Sól, MKS Polmo Kożuchów oraz reprezentacje miejscowych szkół: Szkoły Podstawowej nr1, Szkoły Podstawowej nr2 i Gimnazjum Samorządowego zespół 1 i zespół 2. Odbył się konkurs dla kibiców w podbijaniu piłki nogą, zwyciężył Pataźnik Bogumił -204 podbicia, Wojciech Sawicki-190 podbić. Zwycięscy otrzymali w nagrodę sprzęt sportowy.