Program dla wychowanków usamodzielnianych:
„O USAMODZIELNIENIU WIEM WSZYSTKO”
realizowany na terenie Domu Dziecka w Kożuchowie

Doświadczenia minionych lat ukazują konieczność prowadzenia długofalowej pracy z wychowankami przygotowującymi się do usamodzielnienia i opuszczenia placówki opiekuńczo – wychowawczej.

Program ” O usamodzielnieniu wiem wszystko” to cykl 10 spotkań, zajęć grupowych i warsztatowych, a także praca wychowawców i pracownika socjalnego Domu Dziecka ukierunkowana na naukę zasad społecznego współżycia, autoprezentacji oraz odpowiedzialności za siebie i za najbliższych.

Do zadań, które założyliśmy intensywnie realizować w w/w programie należą:

•  udzielanie wyczerpujących i jasnych w przekazie informacji dotyczących procesu usamodzielnienia, zasad i warunków przyznawania – przysługującym wychowankom – świadczeń z tytułu usamodzielnienia się po opuszczeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej,

•  ścisła współpraca z instytucjami wspierającymi wychowanków w procesie usamodzielnienia (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Pracy, Urząd Miasta itp.),

•  zajęcia warsztatowe z udziałem zapraszanych przedstawicieli instytucji użyteczności publicznej,

•  nauka precyzowania swoich planów życiowych i konsekwencji ich realizowania,

•  wspólne omówienie i opracowanie Indywidualnych Programów Usamodzielnienia, zajęcia warsztatowe,

•  zapoznanie z terminami realizacji poszczególnych etapów procesu usamodzielnienia,

•  umożliwienie uczestnikom zajęć udziału w spotkaniach z zakresu profilaktyki uzależnień, aktywnego poszukiwania zatrudnienia, autoprezentacji, planowania rodziny, organizowanych przez instytucje do tego powołane,

•  rozmowy indywidualne z wychowankami – wg potrzeb,

•  praca z wychowankiem usamodzielnianym w pozbywaniu się postawy roszczeniowej,

poprzez zajęcia dotyczące wartości rzeczy, zdobytych umiejętności, zaangażowania,

•  wyjazdy z wychowankami usamodzielnianymi do miejsca osiedlenia, diagnoza środowiska,

•  długofalowe wspieranie wychowanków w procesie usamodzielnienia, co najmniej trzy lata po opuszczeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej,

•  współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Urzędami Pracy, Kościołami, aby osiągnąć pełną aktywność społeczną wychowanka opuszczającego Dom Dziecka.

Proces usamodzielnienia wymaga zaangażowania i ścisłej współpracy wychowanka z opiekunem procesu usamodzielnienia, należy dążyć do lepszego ich współdziałania, zrozumienia siebie, swoich praw i obowiązków.

Dalszym celem programu jest zwiększenie szansy wychowanków na „pełne” usamodzielnienie, a więc osiągnięcie finansowej niezależności ( z przeprowadzonych w Łodzi badań wynika, iż dla 60 % wychowanków po opuszczeniu placówki jedynym źródłem dochodu jest pomoc pieniężna na kontynuację nauki wypłacana raz w miesiącu przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w wysokości – 494,10 zł. Nie podejmują zatrudnienia, pomimo, iż większość uczy się w systemie zaocznym lub wieczorowym).

Opiekun procesu usamodzielnienia wychowanka z Domu Dziecka pełni szczególną i bardzo ważną rolę.

PLAN SPOTKAŃ.

Program: ” O USAMODZIELNIENIU WIEM WSZYSTKO” obejmuje 10 spotkań, organizowanych raz w miesiącu na terenie Domu Dziecka w Kożuchowie.

W spotkaniach udział biorą wychowankowie placówki celem przygotowania do prawidłowej realizacji procesu usamodzielnienia.

W Spotkaniach udział wezmą również:

•  pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

•  pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej,

•  doradcy zawodowi z Powiatowego Urzędu Pracy.

Spotkanie I – Organizacyjne.

 1. Powitanie.
 2. Zapoznanie uczestników z planem spotkań.
 3. Ćwiczenie integrujące grupę.
 4. Sporządzenie kontraktu obowiązującego dla wszystkich uczestników Spotkań.
 5. Zapoznanie się z kontraktem indywidualnym.
 6. Podpisanie kontraktów.
 7. Zadanie domowe nr 1.
 8. Pożegnanie.

Spotkanie II – Przepisy prawne.

 1. Powitanie.
 2. Odczytanie kontraktu grupowego.
 3. Ćwiczenie integrujące grupę.
 4. Sprawdzenie i omówienie zadania domowego.
 5. Przedstawienie i omówienie Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004r. (zagadnienia dotyczące wychowanków).
 6. Przedstawienie i omówienie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie pomocy pieniężnej na kontynuację nauki, pomocy na zagospodarowanie oraz pomocy na usamodzielnienie.
 7. Zadanie domowe nr 2.
 8. Pożegnanie.

Spotkanie III – Prawa i obowiązki opiekuna procesu usamodzielnienia oraz osoby usamodzielnianej.

 1. Powitanie.
 2. Ćwiczenie integrujące grupę.
 3. Przypomnienie kontraktu grupowego.
 4. Sprawdzenie i omówienie zadania domowego.
 5. Pytania i odpowiedzi na temat obowiązków osoby usamodzielnianej.
 6. Omówienie praw i obowiązków osoby usamodzielnianej.
 7. Przedstawienie i omówienie praw i obowiązków opiekuna procesu usamodzielnienia.
 8. Zadanie domowe nr 3.
 9. Pożegnanie.

Spotkanie IV – Wizyta pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 1. Powitanie.
 2. Przedstawienie uczestników i zaproszonej osoby.
 3. Sprawdzenie i omówienie zadania domowego.
 4. Rozmowa z pracownikiem PCPR.
 5. Pytania i odpowiedzi.
 6. Zadanie domowe nr 4.
 7. Poczęstunek.
 8. Pożegnanie.

Spotkanie V – Indywidualny Program Usamodzielnienia, wnioski o przyznanie pomocy pieniężnych.

 1. Powitanie.
 2. Ćwiczenie integrujące grupę.
 3. Odczytanie kontraktu grupowego.
 4. Omówienie zadania domowego.
 5. Przedstawienie i omówienie Indywidualnego Programu Usamodzielnienia.
 6. Wspólne wypełnienie IPU.
 7. Przedstawienie i wspólne napisanie niezbędnych wniosków o przyznanie pomocy pieniężnych.
 8. Zadanie domowe nr 5.
 9. Pożegnanie.

Spotkanie VI – Instytucje użyteczności publicznej.

 1. Powitanie.
 2. Ćwiczenie integrujące grupę.
 3. Odczytanie kontraktu grupowego.
 4. Omówienie zadania domowego.
 5. Przedstawienie zadań wybranych instytucji użyteczności publicznej.
 6. Ćwiczenia warsztatowe.
 7. Zadanie domowe nr 6.
 8. Pożegnanie.

Spotkanie VII – Wizyta pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej (wybrane zagadnienia).

 1. Powitanie.
 2. Przedstawienie uczestników oraz zaproszonych gości.
 3. Odczytanie kontraktu grupowego.
 4. Omówienie zadania domowego.
 5. Rozmowa dotycząca wybranych zagadnień dotyczących pomocy społecznej orasz zadań pracowników socjalnych Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej ( bariery w korzystaniu z Ośrodków Pomocy Społecznej)
 6. Pytania i odpowiedzi.
 7. Zadanie domowe nr 7.
 8. Poczęstunek.
 9. Pożegnanie.

Spotkanie VIII – Wizyta doradcy zawodowego.

 1. Powitanie.
 2. Przedstawienie uczestników oraz zaproszonych gości.
 3. Odczytanie kontraktu grupowego.
 4. Omówienie zadania domowego.
 5. Rozmowa z doradcą zawodowym Urzędu Pracy.
 6. Pytania i odpowiedzi.
 7. Zadanie domowe nr 8.
 8. Poczęstunek.
 9. Pożegnanie.

Spotkanie IX – Podsumowanie zdobytych wiadomości i umiejętności.

 1. Powitanie..
 2. Odczytanie kontraktu grupowego.
 3. Omówienie zadania domowego.
 4. Zajęcia warsztatowe.
 5. Pytania i odpowiedzi.
 6. Zadanie domowe nr 9.
 7. Pożegnanie.

Spotkanie X – Zakończenie programu: ” O usamodzielnieniu wiem wszystko”.

 1. Powitanie.
 2. Ćwiczenie integrujące grupę.
 3. Sprawdzenie i omówienie zadania domowego.
 4. Rozdanie uczestnikom dyplomów ukończenia cyklu spotkań.
 5. Poczęstunek.
 6. Pożegnanie.