Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza jako placówka pomocy społecznej

Ponieważ placówki opiekuńczo-wychowawcze podlegają pod pomoc społeczną nie sposób więc ominąć tematu pomocy społecznej. Socjalizacja jest to proces wpajania człowiekowi systemów wartości, norm i wzorców obowiązujących w danej społeczności, a także określonych umiejętności potrzebnych do życia w społeczeństwie. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki i możliwości. Aby dokładnie opisać instytucję pomocy społecznej musimy wziąć pod uwagę pewne kryteria :

•  Działania pomocy społecznej są formalnie zorganizowane. Jako instytucja zatrudnia ona wykwalifikowany personel, który realizuje jej cele i związane z nimi zadania. Zadania pracowników są ściśle określone. Dokładnie sprecyzowane są także powiązania pomiędzy pracownikami, a także pracownikami i kierownikami, mam tu na myśli strukturę organizacyjną.

•  większość przedsiębiorstw ma określony cel, którym jest zysk osiągnięty ze swojej działalności. Natomiast instytucja pomocy społecznej realizuje program nie przynoszący zysku osobom realizującym usługi, czyli całej placówce. Jest ona systemem, w którego ramach następuje zaspokojenie potrzeb jednostek przy założeniu, że nie przynosi zysku.

•  instytucja pomocy społecznej świadczy usługi bezpośrednie, to znaczy przeznaczone dla konkretnych jednostek. Odbiorcą usług jest jedna konkretna osoba, a nie ogół społeczeństwa.

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia się osób, ich rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Cele instytucji pomocy społecznej związane są zatem ściśle z takimi pojęciami jak dobrobyt, czyli standard życia i jakość życia, czyli dobrostan.

Funkcją natomiast jest pełnienie roli przez instytucje pomocy społecznej. Do podstawowych funkcji pomocy społecznej możemy zaliczyć :

•  stwarzanie członkom możliwości zaspokojenia ich potrzeb, które mogą być bardzo różne,

•  zapewnienie ciągłości życia przez utrzymywanie i kontynuację czynności publicznych impersonalnych,

•  dokonywanie integracji czynności, działań i stosunków jednostek i zapewnienie wewnętrznych spójności zbiorowości.

Organami COPOW i Placówek Nr 1,2,3,4 są :

•  dyrektor COPOW,

•  Zespół Wychowawczy złożony z pracowników COPOW i wszystkich wychowawców POW 1,2,3,4,

•  Odrębne Zespoły Wychowawcze poszczególnych placówek

•  Do podstawowych zadań Zespołu Wychowawczego należy tworzenie Planów Pomocy Dziecku i modyfikacja tych planów.

Kadrę placówek stanowią :

•  wychowawca-koordynator

•  wychowawcy

•  pracownicy administracji i obsługi

Wychowankowie są współgospodarzami placówek i są oni wdrażani do pracy na rzecz placówki, stosownie do ich wieku. Obowiązki i prawa wychowanków określają Regulaminy Wychowanków poszczególnych placówek w Kożuchowie. Do placówki dziecko jest kierowane przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, przy pomocy Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie. Do placówek w Kożuchowie kierowane są dzieci głównie z powiatu nowosolskiego, choć również na terenie domu przebywają dzieci z innych powiatów.

Wychowankom placówka zapewnia :

•  wyżywienie,

•  odzież,

•  opiekę lekarską,

•  wyposażenie w środki chemiczne i papiernicze,

•  opłatę za pobyt w internatach,

•  pokrycie kosztów przejazdu do uzasadnionego miejsca pobytu,

•  kieszonkowe.

W momencie usamodzielnienia każdy wychowanek otrzymuje pomoc w postaci :

•  finansowej,

•  rzeczowej ( częściowy zakup wyposażenia niezbędnego do rozpoczęcia samodzielnego życia ),

•  pomoc w znalezieniu pracy,

•  pomoc w uzyskaniu lokalu mieszkalnego.

Reforma oświaty, a także pomocy społecznej kształtujące wizerunek placówek opiekuńczo – wychowawczych w kraju bardzo duży nacisk kładą na rozwój placówek zgodny ze standardami usług opiekuńczych. Głównym celem pracy zgodnie z tymi standardami jest stwarzanie warunków do powrotu dzieci do domu rodzinnego. W związku z tym wszystkie zadania muszą być skierowane w tym kierunku. Dom Dziecka w Kożuchowie już w roku 1999 , wyprzedzając reformę rozpoczął takie działania. W planie pracy na ten rok znalazły się następujące zadania :

•  współpraca z rodzicami – pomoc w stwarzaniu takich warunków lokalowych aby dzieci mogły przebywać w domu rodzinnym w czasie wakacji, ferii, świąt,

•  rozpoczęcie programu innowacyjnego mającego na celu umieszczenie wychowanków w domu rodzinnym i praca pracowników placówki z całą rodziną ,

•  spotkania z rodzicami na terenie placówki i w domu rodzinnym w celu prowadzenia rozmów na temat zbliżenia rodziców do dzieci.

W tym samym roku powstał plan rozwoju placówki, który zakłada przystosowanie domu dziecka do nowych warunków w jakich tego typu instytucja musi się znaleźć. Głównymi dziedzinami w tymże planie były :

•  Kadra placówki, jej kompetencje i rozwój zawodowy

•  Program Wychowawczy

•  Zasoby materialne placówki

•  Dokumentacja placówki

•  Współpraca z rodziną

•  Współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój wychowanka

•  Demokratyzacja życia placówki

•  Monitorowanie pracy placówki

•  Zaspokajanie potrzeb wychowanków.

Kadra placówki jej kompetencje i rozwój zawodowy – zakłada :

•  dokształcanie zawodowe wychowawców

•  wzbogacenie warsztatu zawodowego pracowników

•  współpraca z rodziną

•  podstawowa dokumentacja placówki

•  współpraca z instytucjami wspierającymi wychowanków

Program wychowawczy – zakłada utworzenie programu wychowawczego placówki.

Zasoby materialne placówki – zakłada remonty pomieszczeń placówki.

Dokumentacja placówki – zakłada :

•   prowadzenie Planów Pomocy Dziecku

•  wprowadzenie zamiast dziennika zajęć wychowawczych zeszytu przekazywania dyżurów

Współpraca z rodziną – zakłada :

•  prowadzenie programu „Trening Rodzicielski”

•  spotkania z rodzicami na trenie placówki

•  odwiedziny w domach wychowanków

•  współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, z Sądami Rodzinnymi w zakresie przeprowadzania wywiadów środowiskowych w domach rodzinnych dzieci

•  organizowanie dla dzieci posiadających rodziców, a nie odwiedzających wychowanków w placówce wyjazdów do domów rodzinnych w celu nawiązania tych kontaktów

Współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój wychowanka – zakłada :

•  współpracę z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie w miejscowościach skąd pochodzą nasi wychowankowie

•  współpracę z instytucjami zaprzyjaźnionymi

•  współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną

•  współpracę z lekarzem rodzinnym

•  współpracę ze szkołami, do których uczęszczają nasze dzieci

•  współpracę z Domem Dziecka w Dunkierce we Francji

•  współpracę z biblioteką miejską

Demokratyzacja życia placówki – zakłada :

•  utworzenie regulaminu wychowanków placówki

•  angażowanie wychowanków w reformowanie pracy placówki

Monitorowanie pracy placówki – zakłada :

•  prowadzenie Kontroli Zarządczej w poszczególnych placówkach

•  wypracowanie formy kontaktu z wychowankami usamodzielnianymi w celu ewentualnego udzielania pomocy w starcie w dorosłe życie

•  przeprowadzanie co 2 lata oceny pracy poszczególnych pracowników

•  wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas dokształcania zawodowego

•  ciągłe dokładne analizowanie programów prowadzonych przez poszczególne placówki, analizowanie planów pracy

•  ocenę zasadności pobytu wychowanków w placówce poprzez zespół do tego powołany

Zaspokajanie potrzeb wychowanków – zakłada :

•  organizowanie czasu wolnego

•  ocenę funkcjonowania tradycji w placówkach

•  uczestnictwo przedstawiciela szkoły, do której uczęszczają wychowankowie w pracach zespołu modyfikującego Plan Pomocy Dziecku