Klauzula ogólna obowiązku informacyjnego

Stosownie do art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:

Administrator Pani/Pana danych

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kożuchowie, ul. Traugutta 17, 67-120 Kożuchów

Dane kontaktowe

Z Administratorem można się skontaktować:

 1. osobiście lub na adres poczty elektronicznej: sekretariat@domdziecka-kozuchow.pl
 2. telefonicznie: 68 3553348
 3. pisemnie: ul. Traugutta 17, 67-120 Kożuchów

Inspektor Ochrony Danych

W Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kożuchowie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, Pan Andrzej Milczarski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: andrzej.milczarski@elitpartner.pl lub pisemnie (na adres siedziby COPOW).

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych

Dane będą przetwarzane przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w celach:

 1. wypełnienia obowiązków prawnych przyjęcia dziecka do placówki pomocy społecznej, w tej sytuacji podanie danych jest obowiązkowe (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub 9 ust. 1 lut. g RODO) ciążących na Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kożuchowie w szczególności zadań wynikających z:
  1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  2. Rozporządzenie MPiPS z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej;
  3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
  4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 2. promocji i projektów organizowanych przez i przy współpracy z COPOW w Kożuchowie (na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a RODO) – w sytuacji zebrania dobrowolnej zgody od rodziców/opiekunów prawnych przy wykorzystaniu wizerunku dziecka – dane przetwarzane do momentu wycofania zgody, bądź zakończenia akcji promocyjnej i projektów.
 3. rekrutacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lic a RODO) – w sytuacji zebrania dobrowolnej zgody od kandydatów – dane przetwarzane do momentu wycofania zgody, bądź zakończenia procesu rekrutacji.
 4. zawarcia umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) – podczas współpracy z osobami fizycznymi, które zobowiązane są do podania danych – dane przetwarzane nie dłużej niż przez okres 5 lat od zakończenia umowy.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonym w umowie usług na rzecz pracodawcy, na przykład: projekty i akcje wychowawczo-promocyjne, usługi teleinformatyczne, usług drukarskie, usługi prawne i doradcze oraz w celu wypełnienia obowiązku ustawowego (jednostki nadzorcze).

Prawa osoby, której dane  dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od COPOW Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.